باسلام

آغاز سال جدید تحصیلی بر تمام رهپویان اندیشه گری مبارک باد.

به امید آنکه روزی تمامی مردمان جهان به ویژه کودکان و نوجوانان بدون توجه به نژاد و ملیت بتوانند در شرایط برابر به تحصیل دانش بپردازند.