حروف یونانی به طور گسترده ای در ریاضیات و دیگر علوم استفاده می شود. تلفظ های متفاوتی از این حروف در زبان انگلیسی و بسیاری از دیگر زبان های اروپایی رایج است که ممکن است موجب سردر گمی دانش آموزان و دانشجویان شود. به همین خاطر در زیر تلفظ های حروف یونانی در زبان انگلیسی آورده شده است:

 

capture