Untitled

به سایت شخصی جابر اکبری خوش آمدید.

این سایت را برای نوشتن و اشتراک گذاشتن بخشی از دیدگاه ها و علاقه مندی هایم طراحی نموده ام.
علاقه مندی های شخصی ام بیشتر در حوزه های ریاضیات ، فیزیک ، فلسفه  و مسائل اجتماعی است.
از نظرات شما درجهت بهبود سایت استفاده خواهم کرد.
لازم می بینم از دوستانی که مرا در این راه یاری کردند صمیمانه سپاس گزاری کنم.