• مرگ ۴۰ مرگ درصد جمعیت ایران در دو سال قحطی
  • احتکار احمدشاه قاجار
  • نقش انگلیسی ها در گسترش قحطی

در این نوشتار به موضوعی عجیب و در عین حال رعب انگیز از تاریخ نه چندان دور کشورمان می پردازیم.حقیقت آنست که یک واقعه ی تاریخی از دید تاریخ نگاران مختلف ، متفاوت روایت میشود اما واضح است این موضوع نباید مانع بررسی مسائل تاریخی شود.با این توضیحات کتابی از آقای محمد قلی مجد را معرفی مینماییم که در آن به موضوع قحطی کشنده ی سال های ۱۹۱۹-۱۹۱۷ (۱۲۹۸- ۱۲۹۶شمسی) پرداخته شده است.این کتاب چهره ی متفاوتی از احمد شاه قاجار به تصویر میکشد و مسائل چالش برانگیزی مانند مرگ و میر چهل درصدی دوران قحطی و نقش انگلیسی ها در تشدید شرایط قحطی  را مطرح می سازد. به امید اینکه مطالعه ی کتاب ها و مقالات تاریخی البته با نگاه ها و نگرش های متفاوت بتواند درک دقیق تری ازمسائل تاریخی برایمان ایجاد کند.بوضوح صحت و سقم مطالب کتاب بر عهده ی نگارنده ی آن است.

قحطی بزرگ و مرگ و میر در ایران در سالهای ۱۹۱۹-۱۹۱۷

تالیف : محمد قلی مجد

ترجمه: معصومه جمشیدی

ترجمه ی فصل های ۲ و ۳ کتاب فوق را می توانید از اینجا دانلود کنید.